- دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم ‌رقابت ‌پذیری و افزایش بهره ‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (5 /3%) و رشد ‌صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7 /10%) و ارتقاء سهم صادرات ‌کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، ‌اقدام‌ های ذیل را به عمل آورد:

بند ‌الف

الف - نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت ‌تقویت رقابت ‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.

بند ب

ب - از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌ های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از ‌طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به‌ عمل آورد.

بند ج

ج - زمینه مشارکت تشکل‌ های قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخشهای ‌مختلف را در برنامه ‌ریزی و سیاستگذاری‌ های مربوطه ایجاد نماید.

بند ‌د

د - خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه ‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد ‌نماید.

تبصره 1

- سازمانهای توسعه ‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به‌ سرمایه ‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز می ‌باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع‌ می ‌گردند و فعالیت ‌های خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی و ‌خروج از سرمایه‌ گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.

تبصره 2

- بیمه نامه‌ های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت ‌تسهیلات بانکی، معتبر خواهد بود.