-

بند الف

الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی‌ که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید ‌ناشی از توسعه اقتصادی شبکه ‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می ‌آید با رعایت‌ حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی ‌تقدیم کند.

بند ب

ب - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌ های کشور مصوب 29 /1 /1353 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف ‌الاجرا می‌ گردد.