- دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای ‌مختلف اقتصادی، اقدام‌ های ذیل را در برنامه چهارم به‌ عمل آورد:

بند ‌الف

الف - برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌ گیری شرکتهای بزرگ، اقدام‌ های ذیل ‌مجاز است:
ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ‌ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب ‌چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق ‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم ‌صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، ‌به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت ‌پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره‌ خواهد شد.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال ‌خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا ‌شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 29 /8 /1369 می‌ باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با‌ نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع ‌کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /5 /1382 عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌ گردد تا سقف‌ مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون‌ مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحیه‌ های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار،‌ دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار ‌پیش‌ بینی نماید.

بند ب

ب - در جهت افزایش توان رقابت ‌پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، اقدامات‌ ذیل انجام پذیرد:

جزء 1

1 - مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر را در جوار قطبهای علمی - صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.

جزء 2

2 - شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.

جزء 3

3 - به سرمایه‌ گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه ‌گذاری ‌های مشترک، ‌ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی ‌سرمایه ‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.

جزء 4

4 - مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید از طریق ‌مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد ‌نماید.