- مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه‌ های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌ گردد.