- دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به‌ عنوان‌ اصلی ‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام‌ های زیر را به‌ عمل آورد:

بند الف

الف - نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی ‌به ‌منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای ‌اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال ‌اول برنامه چهارم.

بند ب

ب - تهیه برنامه‌ های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به‌ ویژه فناوری با سطوح‌ عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.

بند ج

ج - پیش ‌بینی تمهیدات لازم به ‌منظور بهره ‌برداری حداکثر از ظرفیت‌ های ملی و ‌منطقه ‌ای حوزه‌ های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریزفناوری، زیست محیطی،‌ هوافضاها و هسته ‌ای.

بند د

د - بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و ‌مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به ‌منظور توسعه کیفی و حرفه ‌ای شدن پژوهش در حوزه‌ مذکور و ایجاد توانائی نظریه ‌پردازی در حوزه‌ های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی ‌به نیازهای تصمیم‌ سازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.