- دولت موظف است به‌ منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده‌ امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام ‌های ذیل را به ‌عمل آورد:

بند ‌الف

الف - حمایت از سرمایه‌ گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان‌ فارسی در محیط رایانه‌ ای با تکیه بر توان بخش ‌خصوصی و تعاونی.

بند ب

ب - اتخاذ تدابیر لازم به ‌منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات ‌بین ‌المللی استفاده از فرصت منطقه ‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی ‌اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت ‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌ های خصوصی‌ و تعاونی و جلب مشارکت بین ‌المللی.

بند ج

ج - تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات ‌کشور در محیط های رایانه ‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.