- دولت موظف است به ‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش ‌بنیان،‌ تجاری ‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش‌ خصوصی و تعاونی ‌در این قلمرو، اقدام‌ های ذیل را به انجام برساند:

بند الف

الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین ‌المللی‌ و پیش‌ بینی ساختارهای اجرایی لازم.

بند ب

ب - تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در‌ سطح بین ‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.

بند ج

ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و‌خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته ‌های پژوهشی داخلی انجام می‌ گیرد.

بند ‌د

د - حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش ‌بینی اعتبار ‌در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه ‌های آن را کارفرما ‌تأمین و تعهد کرده باشد.

بند هـ

هـ - توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش ‌دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.

بند ‌و

و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و‌ عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از‌ ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین ‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.

بند ‌ز

ز - اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای ‌کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ ای که منجر به‌ ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می ‌شود.

بند ح

ح - کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.

بند ط

ط – پیش ‌بینی تمهیدات و ساز و کارهای لازم به ‌منظور ارزش گذاری و مبادله‌ محصولات نامشهود دانایی محور.