- به‌ منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌ بنیان و تقویت همکاریهای بین ‌المللی، ‌اجازه داده می ‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و‌ فناوری در جهت انجام مأموریت‌ های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص‌ روابط کار، معافیت‌ های مالیاتی و عوارض، سرمایه ‌گذاری خارجی و مبادلات مالی ‌بین ‌المللی برخوردار گردند.