- دولت موظف است به‌ منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه ‌فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدام‌ های ذیل را انجام‌ دهد:

بند ‌الف

الف - زمینه‌ سازی و انجام حمایت ‌های لازم برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه‌ فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوری.

بند ب

ب - تدوین ضوابط و ارائه حمایت ‌های لازم در راستای تشویق طرف‌ های خارجی‌ قراردادهای بین ‌المللی و سرمایه ‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و ‌توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.

بند ج

ج - اتخاذ تدابیر لازم در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی ‌دانشگاهها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت ‌دانشگاهها به‌ منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش ‌گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.