- دولت موظف است برای زمینه‌ سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، ‌دانش ‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم ‌افزاری با هدف توسعه کمی و‌ کیفی، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت ‌ها و ساختار دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌ های مختلف کشور به ‌انجام ‌برساند:

بند الف

الف - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین‌ فرهنگستان‌ های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌ های‌ علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی‌ ذیربط می‌ باشند صرفاً بر اساس آیین‌ نامه‌ ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و ‌تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت‌ های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و ‌فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌ رسد، بدون الزام به رعایت‌ قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری ‌و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین ‌نامه ‌ها و مقررات مورد نیاز به‌ تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه ‌ای‌ از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده ‌اختصاص می ‌یابد. اعتبارات هزینه ‌ای، تملک دارائی ‌های سرمایه ‌ای و اختصاصی این ‌مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌ گردد. سهم دولت ‌در هزینه‌ های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه‌ عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در‌ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش‌ می ‌یابد.

بند ب

ب - هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً ‌مشمول مفاد این ماده می ‌باشند.

بند ج

ج - ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و‌ خصوصی توسط وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی با همکاری انجمن‌ های علمی و مداخله بر اساس آن و سرمایه ‌گذاری در علوم‌ منتخب و تکیه بر ایجاد قطب ‌های علمی بر اساس مزیت‌ های نسبی و نیازهای آتی کشور.

بند د

د - بازنگری در رشته ‌های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و ‌تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته ‌ای با تأکید بر علوم انسانی.

بند ‌هـ

هـ - ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای‌ درخشان و نیز بهره ‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، ‌وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از‌تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.