– به ‌منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده‌ بهینه از ظرفیت ‌های موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:

بند ‌الف

الف - به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می ‌شود‌ برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع ‌کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد (100%) آن ‌را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ‌تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ ها و ‌ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می ‌یابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء‌ رتبه استخدامی فرد می‌ گردد، دستگاههای مربوطه می ‌بایستی مجوز لازم را از سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اخذ کنند.
اجرای دوره‌ های کارشناسی در رشته ‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها ‌میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به ‌صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش ‌عالی بلامانع است.

بند ب

ب - به‌ منظور دسترسی به فرصت‌ های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت‌ دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی ‌به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می ‌شود از طریق‌ تنوع بخشی به شیوه‌ های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌ های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش ‌های مجازی، دوره ‌های مشترک با ‌دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌ های خاص اقدام کرده و هزینه ‌های مربوط را با تأیید‌ وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب ‌مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد ‌اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 است.
شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، ‌فرزندان ‌شاهد، ‌آزادگان‌ و فرزندان آنان و دانشجویان تحت ‌پوشش ‌کمیته ‌امداد امام ‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی‌ کشور تأمین می‌ شود. تعداد دانشجویان مشمول این ه تفکیک هر استان باید همه ساله‌ توسط نهادها و دستگاههای ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و‌ کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌ گزارش شود.

بند ج

ج - به دولت اجازه داده می ‌شود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت ‌قرض‌ الحسنه را در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد تا‌ بخشی از دانشجویان دوره‌ های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و ‌مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند ‌بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج ‌بازپرداخت کنند.

بند ‌د

د - دولت موظف است به ‌منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از مؤسسات ‌آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و ‌فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده ‌است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به‌ طور موقت در اختیار صندوق رفاه‌ دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض ‌الحسنه بلندمدت در اختیار دانشجویان این‌ گونه ‌مؤسسات قرار گیرد. استفاده‌ کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط ‌بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

بند هـ

هـ - دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و ‌اعتبارات بودجه عمومی اداره می‌ گردد.

بند و

و - به دولت اجازه داده می‌ شود به طرحهای سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی و ‌تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی در صورت انطباق با ضوابط و ‌سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌ های بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود ‌اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌ های غیردولتی به منظور توسعه دوره‌ های ‌کاردانی علمی- کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.

بند ‌ز

ز – وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌ های‌ آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین ‌المللی برنامه ویژه ‌ای تهیه و ‌حداکثر تا پایان سال اول برنامه به ‌تصویب هیأت وزیران برسانند.

بند ح

ح - اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و ‌تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیر‌بط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول‌ ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون ‌اخذ مجوز قانونی دائر شده و می ‌شوند مصوب 7 /10 /1372 می ‌باشند.

بند ط

ط - اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن ساز و کار لازم برای سرمایه ‌گذاری بخش‌ خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط‌ وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت ‌می ‌پذیرد.
ضوابط راه ‌اندازی مؤسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای ‌بهره‌ برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.

بند ی

ی - به منظور جلوگیری از خروج بی‌ رویه سرمایه‌ های انسانی، فکری، علمی و فنی‌ کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و ‌بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.