- بند (الف) ماده (154) و بندهای (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و ‌اصلاحیه‌ های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می ‌گردد.