- دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به‌ ویژه‌ در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره ‌وری سرمایه‌ های انسانی ‌به ‌ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدامهای ذیل که ‌جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:

بند ‌الف

الف - توسعه زمینه‌ های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

بند ب

ب - اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و ‌به‌ تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می ‌کند به طوری که در پایان برنامه چهارم ‌این امر محقق گردد.

بند ج

ج -علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم ‌به‌ منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرائی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت‌ استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقاء‌ بهره ‌وری آنها اقدام نماید.

بند ‌د

د - اصلاحات لازم را در زمینه برنامه ‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود‌ آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.

بند هـ

هـ - ارتقاء توانایی و مهارت حرفه ‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه ‌ای‌ معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین ‌المللی و شرایط بومی‌ کشور.

بند ‌و

و - افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه ‌ای مناسب و ‌اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره ‌وری و کیفیت خدمات آنها.

بند ز

ز – در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای ‌برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش ‌بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای‌ دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و‌ برنامه ‌ریزی کشور نسبت به به‌ کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی ‌پیش بینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام‌ نماید.

بند ح

ح - تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه ‌بندی معلمان و ارتقاء‌ سطح آموزشی آنان.

بند ط

ط - برنامه ‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه‌ های زندگی ‌سالم.

بند ی

ی - تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط ‌جغرافیائی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب ‌مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، با سوادی ‌افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد.

بند ک

ک - بهره‌ گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌ های آموزشی و درسی ‌کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه ‌ای و شبکه اطلاع ‌رسانی.

بند ل

ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات.

بند م

م - پیش ‌بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم‌ سازی و استاندارد و‌ متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم ساز و کارهای حمایتی ‌از خیرین مدرسه‌ ساز.

بند ن

ن - وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی ‌مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب ‌جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.

بند س

س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش ‌مدارس شبانه‌ روزی، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه ‌ای و ‌تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش ‌آموزان و سایر هزینه‌ های مربوط به مدارس‌ شبانه‌ روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب ‌جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌ های لازم برای گسترش آموزش پیش ‌دبستانی و آمادگی ‌به‌ ویژه در مناطق دو زبانه.

بند ع

ع – آئین ‌نامه اجرائی بندهای (و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد وزارت‌ آموزش ‌و پرورش و سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور به ‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران ‌خواهد رسید.