– مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه‌ های آن ‌برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می‌ گردد.