-

بند ‌الف

الف - دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه‌ ای خود را برای ‌طراحی و اجرای دوره‌ های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش ‌عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش ‌بینی و در موارد زیر هزینه کنند:

جزء 1

1 - دوره ‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان ‌به ‌منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به ‌خصوص برای زنان) به ‌ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.

جزء 2

2 - دوره آموزشی ویژه مدیران.

بند ب

ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و ‌برنامه ‌ریزی کشور تعیین می ‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، ‌برنامه‌ های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.
آیین ‌نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه‌ نمودن ‌اعتبار بند (الف) این ماده و پیش ‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از‌ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور به‌ تصویب‌ هیأت ‌وزیران خواهد رسید.