- دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به‌ منظور شکل‌ دهی «منظومه آمار ملی ‌و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت‌ اطلاعات و آمار ملی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهای ثبتی، تقویت و ‌ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری و اطلاع رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل ‌دستگاهها، راهبری، هماهنگی‌ های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی ‌برنامه اقدام نماید.