- دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد‌ مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام ‌های ذیل را انجام دهد:

بند الف

الف - دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم ‌جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات ‌و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ ای شدن قلمروها، برپایی ‌و تقویت اقتصاد شبکه ‌ای زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور‌ حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه‌ ای حداقل در ‌شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را‌ فراهم آورد.

بند ب

ب - تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر‌ کشور.

بند ج

ج - تهیه «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.