- دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌ برداری از‌ تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذیربط ایجاد نماید. شاخص‌ های ‌تنوع زیستی کشور می ‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک‌ شوند و وضعیت مناسب یابند.