- سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت ‌محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به‌ منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی‌ و زیست محیطی و هزینه‌ های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و‌ محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل ‌های محاسبه ارزشها و‌ هزینه‌ های موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و‌ آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینه‌ هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طرحهای‌ تملک دارائی ‌های سرمایه ‌ای در نظر گرفته خواهد شد.