- دولت موظف است به‌ منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط ‌زیست و منابع طبیعی، ساز و کارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی‌ محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه‌ گذاری ‌در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای ‌زیست محیطی در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار نماید.