- دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام‌ های ذیل را به‌ عمل آورد:

بند ‌الف

الف - طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده‌ کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای ‌تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ‌نسبت به نمونه‌ برداری و اندازه‌ گیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان ‌مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 خواهند بود.

بند ب

ب - به منظور جلوگیری از افزایش بی ‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و ‌کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه ‌بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای‌ شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط ‌وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت ‌محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به‌ تصویب هیأت ‌وزیران ‌برساند.

بند ج

ج - ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری ‌شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا‌ شود به‌ طوری که در پایان برنامه چهارم، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه ‌پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین ‌اعتبارات لازم، کلیه شبکه‌ ها و تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای ‌استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل و ‌به مرحله بهره‌ برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به‌ مرحله اجرا برساند.