- دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌ منظور ساماندهی و‌ جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی‌ سواحل که متضمن اقدام‌ های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار‌ مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی ‌و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت‌ دستگاههای ذیربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.

تبصره

- دولت موظف است کلیه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ‌ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا ‌صد درصد (100%) انجام پذیرد.
آیین ‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، سازمان‌ حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌ های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و‌ ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذ‌یربط تهیه و به ‌تصویب هیأت ‌وزیران خواهد ‌رسید.