- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:

بند ‌الف

الف - در راستای ارتقای آگاهی ‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به ‌منظور‌ حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت ‌دار از ابتدای برنامه چهارم‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه اجرایی مربوط را‌ با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به ‌تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه‌ دستگاههای ذیربط، رسانه ‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به‌ اجرای برنامه ‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده می ‌باشند.

بند ب

ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه ‌ای، ملی و استانی تا ‌پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع رسانی و ارزیابی‌ زیست‌ محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این ‌نظام همکاری نمایند.