- دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در‌ الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل‌ های بهینه‌ سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای ‌مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل‌ های مذکور در طرحها و برنامه ‌های اجرایی ‌خود می ‌باشند.