- کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت ‌کاهش اعتبارات هزینه ‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط ‌زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و ‌تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط ‌نقلیه) طبق آیین ‌نامه ‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و ‌برنامه‌ ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذ‌یربط تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد ‌رسید اقدام نمایند.