بند ‌الف

الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم ‌های حساس، به ویژه دریاچه‌ ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می‌ آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان‌ مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و وزارتخانه‌ های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌ نامه اجرایی این‌ ماده را تهیه و به تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسانند.

بند ب

ب – به ‌منظور جلوگیری از شکار بی‌ رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است‌ با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید ‌تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه ‌های‌ مذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به ‌تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاحهای ‌غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.