-

بند ‌الف

الف - دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و ‌شیوه‌ های بهره ‌برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم ‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا‌ گذارد.

بند ب

ب - به دولت اجازه داده می‌ شود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده‌ های وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور ازطریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می ‌گردد. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکاً‌ توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و‌ برنامه‌ ریزی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ج

ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت ‌مالکیت دولت بر عرصه‌ های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام‌ عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ‌ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه ‌های اراضی منابع ملی و دولتی را‌ به‌ عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.