- دولت مکلف است برنامه حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره ‌برداری از منابع ‌طبیعی تجدیدشونده را با توجه به اولویت‌ های زیر تنظیم و به مورد اجراء بگذارد:

بند ‌الف

الف - خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم ‌به میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل ‌نشینان در پایان سال 1383.

بند ب

ب - کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و‌ همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.

بند ج

ج - اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه‌ های سدهای ‌در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌ های سایر مناطق.

بند ‌د

د - توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات‌ چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.

بند هـ

هـ - توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار‌هکتار. همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان‌ زا به میزان حداقل یک و نیم ‌میلیون هکتار.

بند ‌و

و - اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه‌ های شهری، روستائی و سایر اراضی ‌کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، ‌تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.

بند ‌ز

ز - پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج ‌عمان و ایرانی – تورانی).

بند ح

ح - پوشش کامل سوخت‌ رسانی به عشایر، جنگل ‌نشینان و روستائیان.
ط - گسترش مشارکت شوراهای روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و‌ مراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی.

بند ی

ی – بهره ‌برداری از جنگل صرفاً بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ‌ جنگل صورت می ‌گیرد. آئین ‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری ‌سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.