- دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و‌ تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید ‌که اجرای طرحهای مرتع ‌داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذی‌ حق انجام گیرد و در‌ همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب ‌طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد.
آئین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.