- ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه‌ های آن» برای دوره‌ برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می ‌گردد.
مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده