11/06/1383- در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

بند الف

الف - امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

بند ب

ب - در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

بند ج

ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

بند د

د - به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

بند هـ

هـ - به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

بند و

و - حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.