11/06/1383- هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

بند الف

الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی (‌رئیس هیأت)

بند ب

ب - رئیس سازمان برنامه و بودجه

بند ج

ج - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بند د

د - وزیر وزارتخانه ذی‌ ربط

بند ه

ه - وزیر دادگستری

بند و

و - نمایندگان کمیسیون های اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه ( هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

بند 7

ز - رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

بند 8

ح - رئیس اطاق تعاون