11/06/1383- وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است:

بند الف

الف - تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.

بند ب

ب - تهیه برنامة سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرائی لازم.

بند ج

ج - نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده.

بند د

د - سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای امر واگذاری.

بند ه‍

هـ - پیشنهاد آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیأت وزیران.

بند و

و - اعمال شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

بند ز

ز - تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

بند ح

ح - تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

بند ط

ط - تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (18) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.

بند ی

ی - تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

تبصره

- درموارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب‌ فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره‌ مطابق آئین‌ نامه‌ ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید، انجام می‌ گردد.
‌وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق‌ روزنامه‌ های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.