11/06/1383- دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی‌ اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده‌ است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به‌ منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
‌آیین‌ نامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی‌ و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره

10/04/1382- مسؤولیت فروش و تعیین قیمت پایه سهام شرکتهایی که بر اساس مصوبه‌ هیأت عالی واگذاری و تصویب هیأت وزیران در لیست فروش قرار می‌ گیرد از زمان‌ تصویب هیأت وزیران برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
شرکتهای مادر تخصصی ذی‌ ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و‌ مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.