11/06/1383- دستورالعمل نحوة تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب « هیأت عالی واگذاری» می رسد. هیأت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

بند الف

الف - تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن.

بند ب

ب - نحوة اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین نامه موضوع بند " و" ماده (14) این قانون.

بند ج

ج - محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.

بند د

د - تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.

بند ه‍

هـ- محاسبة تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.