- ‌وجوه حاصل از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از‌ واریز به خزانه به‌ صورت زیر هزینه می‌ شود:

بند الف

الف - پنجاه درصد (50 %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذی ربط.

بند ب

ب (اصلاحی 22ˏ10ˏ1381)- پنجاه‌ درصد (50 %) برای تقویت خزانه کشور.

بند ج

ج (منسوخه 22ˏ10ˏ1381)- دو درصد (2%) جهت هزینه‌ های بسیج.

تبصره

- استفاده از منابع بند (‌الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله ‌اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش‌ سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک ‌درصد (51%) به صورت سرمایه‌ گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا‌ شرکتهای وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه‌ های کثیر الانتشار‌ محرز شود. بخشهای غیر دولتی آمادگی سرمایه‌ گذاری در طرحهای مذکور را ندارند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکتهای مادر‌ تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این می‌ باشند.