11/06/1383- پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهدة شرکت مادر خواهد بود.

تبصره

- تأدیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری، به عهدة خود شرکت است.