- وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینة تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می گردد.