- فعالیتهای بیمه‌ ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌ شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می‌ شود:

بند الف

الف - خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده، کارفرما ( در صورت وجود کارفرما) و دولت ( حسب تکالیف قانونی آن) تأمین می گردد شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیتهای آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمه ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تعیین می شود.

تبصره 1

تبصره - خدماتی که در قوانین فعلی سازمانهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

بند ب

ب - بخش مکمل بیمه های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می گیرد و یا خدمات جدیدی را ارائه می کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می نماید. این بخش از خدمات بیمه ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می یابد.

بند ج

ج - تأمین صد در صد (100 %) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می باشد.

بند د

د - نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است:

جزء 1

1 - با استفاده از بیمه های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمین نماید.

جزء 2

2 - نسبت به برقراری بیمه مسؤولیت برای مأمورین اجرائی و عملیاتی خود اقدام نماید.