- حمایتهای بخش غیربیمه ای پیشگیری، توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه ای که در برنامه های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروههای نیازمند در نظر گرفته می شود مشتمل بر موارد ذیل است:

بند 1

1 - پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و معلولیت های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.

بند 2

2 - پرداخت سرانة بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.

بند 3

3 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.

بند 4

4 - پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.

تبصره 1

تبصره - کلیه نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی ( ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می گردند.