- به منظور افزایش بازده سرمایه گذاریها و کاهش هزینه های جاری، مؤسسات بیمه ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

بند الف

الف - سرمایه گذاریهای جدید سازمانهای بیمه ای باید به گونه ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد در صورتی که سرمایه گذاریهای موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد، سازمانهای مذکور موظفند تدریجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمایه گذاری و یا واگذاری دارائیهای مشمول این بند اقدام کنند.

بند ب

ب - میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات بیمه ای و همچنین هزینه های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه شده و پراکندگی آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.