(اصلاحی 16ˏ05ˏ1380)- دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالا های اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان، قیمت ‌تضمینی خرید کالا های اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده (46) این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید، واردات‌ این‌ گونه کالا ها کاهش یابد.