- در جهت منطقی نمودن هزینة برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید ( در مقایسه با بخشهای غیر تولیدی)، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های متولی امور تولیدی و زیربنایی ( حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش ( اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می کنند، پس از بهره برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاههای ذی ربط دریافت خواهد شد.
وزارتخانه های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و شهرسازی موظف به تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می باشند.