11/06/1383– به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می شود.

تبصره 1

- به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته های تخصصی متشکل از مدیران و رؤسای ادارات کل، شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند ( دستگاههای اجرائی استانی) تشکیل می گردد. آیین نامه اجرائی شورای برنامه ریزی استان و کمیته های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تبصره 2

09/03/1380- پس از تشکیل کمیته ‌های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها، کمیته‌ ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثناء کمیته برنامه ‌ریزی ‌شهرستان منحل و وظایف آنها در قالب وظایف این کمیته‌ ها ساماندهی و تنظیم می‌ شود.
-کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (‌ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور (‌دبیر کمیته) و عضویت رؤسای ‌دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان هستند، خواهد بود فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل ازتشکیل‌ جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای -پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط به سازمان‌مدیریت و برنامه ‌ریزی استان اعلام خواهد شد.

تبصره 3

- وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.