- خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

بند الف

الف - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمد های استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

بند ب

ب - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.

بند ج

ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور.

بند د

د - امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرائی استان ( صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی).

بند ه‍

هـ - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیتة تخصیص اعتبار استان.

بند و

و - ارائه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.

تبصره 1

- سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهدة نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می شود.

تبصره 2

- خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نمایندگی خزانه داری کل در استان عمل خواهد کرد.