- به منظور ساماندهی درآمد های استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمد های استانی و شناسائی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می شود.

بند الف

الف - استاندار

بند ب

ب - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

بند ج

ج - مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان

بند د

د - یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر).

بند ه‍

ه‍ - یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (‌به انتخاب استاندار).

بند و

و - رئیس خزانه معین استان.

بند ز

ز - رئیس شورای اسلامی استان ( تا تشکیل شورای اسلامی استان، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).

تبصره 1

- در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسؤول دستگاه اجرائی ذی ربط در استان با حق رأی در جلسه شرکت خواهد کرد.

تبصره 2

- وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود.