- ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:

بند الف

الف - برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیتهای درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان.

بند ب

ب - بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

بند ج

ج - پیشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

بند د

د - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمد های استان که توسط خزانه معین استان ارائه می شوند.

بند ه‍

هـ - تصویب سیاست های اجرائی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههای اجرائی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها.