- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بند الف

الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی.

بند ب

ب - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بند ج

ج - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.

بند د

د - دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.

بند ه‍

ه‍ - وزیر صنعت، معـدن و تجارت.

بند و

و - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.

بند ز

ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.

بند ح

ح - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

بند ط

ط - رئیس اتاق تعاون.

بند ی

ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1

- ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2

- ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.