- شورای بورس مجاز است:

بند الف

الف - نسبت به راه اندازی بورسهای منطقه ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.

بند ب

ب - تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27 /2 /1345 را فراهم کند.

بند ج

ج - نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدام نماید.