11/06/1383- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌ گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود

بند الف

الف - اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.

بند ب

ب - اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

بند ج

ج - صادرات کالاهائی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می باشد.

تبصره

– به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است در مواردی که تشخیص می دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.